Το περιβάλλον αναζήτησης CSA ILLUMINA δίνει στους χρήστες του Πανεπιστημίου δυνατότητα αναζήτησης σε ποικίλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπου παρέχονται είτε περιλήψεις άρθρων είτε, αν επιτρέπεται, το πλήρες κείμενο αυτών παραπέμποντας στον αντίστοιχο εκδοτικό οίκο. Οι επιστήμες που καλύπτονται είναι: Κοινωνικές Επιστήμες, οι Επιστήμες του Περιβάλλοντος, της Υγείας και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Συγκεκριμένα προσφέρονται οι παρακάτω βάσεις:

  •  Complete Cambridge Science Collection, Aerospace & High Technology Database, ANTE: Abstracts in New Technologies and Engineerings, Aqualine, Art Bibliographies Modern, ASSIA: Applied Social Sciences Index & Abstracts, BHI: British Humanities Index, Civil Engineering Abstracts, Mechanical & Transportation, Engineering Abstracts, MEDLINE, LISA: Library and Information Science Abstracts, PsycINFO, EconLit, GeoRef 

Πληροφορίες/Οδηγίες για CSA Illumina